Infiltration

INFILTRATION

Här läser du mer om infiltration, du hittar även några prisexempel. Hittar du inte det du söker, kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller enbart BDT-vatten.

För att infiltration ska vara möjlig måste marken vara tillräckligt genomsläpplig och ha förmåga att transportera bort vattnet. Jorden får heller inte vara för grovkornig eftersom vattnet då inte hinner renas innan det når grundvattnet. För att få reda på markens infiltrationskapacitet gräver man en provgrop.
Vid olämpliga platsförhållanden kan avloppsvattnet behöva pumpas till en mer lämplig placering.
Infiltrationsanläggningen ska vara anläggas enligt god praxis. Installation av en avloppsanläggning ska alltid utföras av en sakkunnig.

Drift och skötsel

En infiltrationsanläggning kräver mycket lite tillsyn och skötsel. Den bör dock inspekteras minst en gång om året genom att kontrollera att det inte står vatten i luftningsröret (om sådant finns).

Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet för minska risk för igensättning av infiltrationsanläggningen.
I Priserna nedan ingår markbädd och slamavskiljare samt installation och uppstart. Priset förutsätter att avloppet kan läggas med självfall. Avloppsrör och grävning för rör ingår upp till 60 m.

Priserna gäller i Västmanland, Sörmland, Östergötland, Örebro län. Kostnadstillägg på övriga platser. Kostnader för pumpar tillkommer om avloppet inte kan läggas med självfall.
Markbädd på burk från 4EVERGREEN.
130.000kr efter ROT.
Markbädd på burk från FANN.
127.000kr efter ROT.
Klassisk markbädd med 3-kammarbrunn i betong.
110.000kr efter ROT.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

x

Get A Quote